Telephone: (3822) 34-91-94

CONTACTS

Company Group Novochem”
2/2 Berezovaya St., building 7
Tomsk, 634063
Tel.: (38-22) 32-55-33, 309-488, 309-559
e-mail: info@novochem.ru

Olga Vladimirovna Bystritskaya

Sales Department

Sales Department Manager

Vitali Anatol'evich Ermolaev
e-mail: ermv@novochem.ru
skype: ermolaeff13
Mobile: +7 (913) 823 19 57
Tel: (3822) 309-588​

Sales Department Manager

Pavel Aleksandrovich Surtsev
e-mail: spa@novochem.ru
skype: spanovochem
Mobile:+7 (906) 955 30 02
Tel: (3822) 309 559

Sales Department Manager

Marina Olegovna Golikova
e-mail: gm@novochem.ru
skype: gmnovochem
Mobile: +7 (983) 230 37 96
Sales Department Manager

Marina Vadimovna Nagaeva
e-mail: nmv@novochem.ru
Mobile: +7 (983) 230 37 98​
 
 

 

Яндекс.Метрика